fbpx

Nr.

Adresas

Statusas

Namo
plotas (m2)

Kaina

Nr:
1
Adresas
Laukuvos g. 27 a
Nr. 1
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 117.38
Kaina:
Žemės: 4.49a
Priedai: Žemė.
Statusas
Parduotas
Namo plotas (m2):
117.38
Kaina:
Nr:
2
Adresas:
Laukuvos g. 27 a
Nr. 2
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.42
Kaina:
Žemės: 4.17a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.42
Kaina:
Nr:
3
Adresas:
Laukuvos g. 27 a
Nr. 3
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 105.77
Kaina:
Žemės: 2.61a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
105.77
Kaina:
Nr:
4
Adresas:
Laukuvos g. 27 b
Nr. 4
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 105.77
Kaina:
Žemės: 2.15a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
105.87
Kaina:
Nr:
5
Adresas:
Laukuvos g. 27 b
Nr. 5
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 105.79
Kaina:
Žemės: 1.82a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
105.79
Kaina:
Nr:
6
Adresas:
Laukuvos g. 27 b
Nr. 6
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 105.92
Kaina:
Žemės: 2.48a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
105.92
Kaina:
Nr:
7
Adresas:
Laukuvos g. 29
Nr. 7
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.99a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
8
Adresas:
Laukuvos g. 29
Nr. 8
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.57a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
9
Adresas:
Laukuvos g. 29 a
Nr. 9
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.68a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
10
Adresas:
Laukuvos g. 29 a
Nr. 10
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 3.29a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Daugiau informacijos:
Nr:
11
Adresas:
Laukuvos g. 29 c
Nr. 11
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 3.29a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
12
Adresas:
Laukuvos g. 29 c
Nr. 12
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.91a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
13
Adresas:
Laukuvos g. 29 c
Nr. 13
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.88a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
14
Adresas:
Laukuvos g. 29 d
Nr. 14
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.95a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
15
Adresas:
Laukuvos g. 29 d
Nr. 15
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 1.92a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
Nr:
16
Adresas:
Laukuvos g. 29 d
Nr. 16
Statusas: Parduotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina:
Žemės: 4.44a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Parduotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina: